szukaj atrakcji - ROZWIŃ roziwnico
Szukaj atrakcji
 
 
 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GO'N'DO

Słowniczek

GOnDO - Maknitt-Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielu, ul Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192529, REGON 191961560, NIP 5911502281;
telefon +48 605 44 66 55, e-mail sklep@gondo.pl.

Organizator - podmiot organizujący usługę turystyczno-rekreacyjną prezentowaną na stronach Serwisu, w szczególności obiekt rekreacyjny, firma eventowa, hotel, ośrodek wypoczynkowy, obiekty sportowo-rekreacyjne;

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych dla której korzystanie ze Serwisu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej; Konsument - użytkownik będący osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk - funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca złożenia zmówienia na usługę turystyczno-rekreacyjną oraz zawarcie umowy o usługę turystyczno-rekreacyjną z Organizatorem;

Konto - podstrona Serwisu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zawartych przez Użytkownika umowach;

Serwis - prowadzony przez GOnDO Serwis, dostępny pod domeną internetową http://gondo.pl umożliwiający składanie zamówień oraz zawieranie umowy na Usługi turystyczno-rekreacyjne, umożliwiający założenie Konta Użytkownika oraz wyrażania opinii dotyczących usług turystyczno-rekreacyjnych;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do GOnDO podmiot pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

Cookies („ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej;

Regulamin - niniejszy regulamin;

Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);

Ustawa o ochronie praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługi określone w § 1 ust 5 Regulaminu;

Usługa turystyczno-rekreacyjna - usługa/atrakcja turystyczno-rekreacyjna świadczona przez Organizatora, dostępna w Serwisie;

Login - adres e-mail Użytkownika, wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji;

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do założenia Konta oraz do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji;

Potwierdzenie - potwierdzenia zamówienia wysyłane przez GOnDO;

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Kim jesteśmy i co oznacza niniejszy dokument.

  GOnDO pośredniczy w zawarciu przez Użytkownika umowy z Organizatorem, czyli podmiotem organizującym usługę turystyczno-rekreacyjną dostępną w Serwisie. GOnDO nie jest podmiotem, który organizuje usługę turystyczno-rekreacyjną lecz jedynie umożliwia zawieranie takich umów, ułatwiając znalezienie i zarezerwowanie usługi turystyczno-rekreacyjnej. Tym samym istotnym jest wskazanie, iż GOnDO nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zamówioną usługą turystyczno-rekreacyjną, dostępną w Serwisie bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Organizator, który zawarł umowę z Użytkownikiem.

  GOnDO informuje wszystkich Użytkowników, iż:
  a) GOnDO nie jest stroną Umowy o świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych, gdyż stroną umowy zawsze jest wskazany Organizator oferujący te usługi.
  b) umowy o usługi turystyczno-rekreacyjne są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Regulaminów lub Ogólnych Warunków Umów (lub inne równoznaczne nazwy) danego Organizatora.

  Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia przez GOnDO usług pośredniczenia w zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem jak również zasad korzystania z usług elektronicznych.

  Niniejszy regulamin określa:

  • zasady zamawiania usług turystyczno-rekreacyjnych dostępnych w Serwisie;
  • warunki i sposób uiszczania przez Użytkownika płatności za zamówienie usługi turystyczno-rekreacyjnej;
  • zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązku Użytkowników związanych z korzystaniem z Serwisu;
  • tryb składania i rozpatrywania reklamacji związanych z korzystaniem z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest:
  a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) przeglądarka internetowa z obsługą cookies i Java scripts;
 3. Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie ze Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydruk.
  Na żądanie Użytkownika GOnDO przesyła Regulamin na wskazany adres e-mail.
 5. GOnDO świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) Interaktywny formularz zamówienia (Koszyk) umożliwiający dokonanie wyboru usług turystyczno-rekreacyjnych, złożenia zmówienia na usługę turystyczno-rekreacyjną oraz zawarcie umowy o usługę turystyczno-rekreacyjną z Organizatorem;
  b) Konto Użytkownika
  c) Umożliwienie wyrażania opinii;

§ 2 Informacje o usłudze turystyczno-rekreacyjnej. Składanie zamówienia

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu może złożyć zamówienie na odpłatne, zawierane na czas określony usługi turystyczno-rekreacyjnej aktualnie oferowane przez Organizatorów na stronie Serwisu.
 2. Oferta Organizatora dostępna w Serwisie zawiera w szczególności następujące informacje:
  • opis usługi zawierający istotne postanowienia dotyczące danej usługi turystyczno-rekreacyjnej, w tym cenę (zakładka – Szczegóły Oferty lub równoznaczne);
  • określenie lokalizacji świadczenia danej usługi turystyczno-rekreacyjnej (zakładka - Lokalizacja lub równoznaczne);
  Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi oraz odnoszących się do niej danych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 3. Przed złożeniem zamówienia na usługę turystyczno-rekreacyjną Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami, o których mowa w ustępie 2 oraz Regulaminem danej usługi turystyczno-rekreacyjnej (lub równoważnym dokumentem określającym warunki świadczenia usług przez Organizatora). Składając zamówienie na usługi Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych Organizatorów. Informacje zwarte w ofercie Organizatora mogą określać szczególne warunki skorzystania z usługi lub ograniczenia w tym zakresie. Dokonując zamówienia Użytkownik akceptuje warunki lub ograniczenia zawarte w informacjach.
 4. Składanie zamówień na usługi turystyczno-rekreacyjne znajdujące się w asortymencie Serwisu jest możliwe poprzez:
  a) zalogowanie do Konta, o którym mowa w § 6, a następnie składanie zamówień za pomocą formularza zamówień;
  b) złożenie zamówienia za pomocą formularza bez konieczności założenia Konta;
 5. W celu złożenia zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta należy wypełnić formularz zamówienia, podając adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego oraz ewentualne inne dane wskazane w formularzu, zaakceptować regulamin Serwisu. Użytkownik dokonuje także wyboru paragonu bądź faktury poprzez zaznaczenie opcji „paragon” bądź „faktura” – jeśli zgodnie z warunkami Organizatora możliwe jest wystawienie faktury). W przypadku wyboru opcji „faktura” Użytkownik dodatkowo zobowiązany jest wskazać nazwę firmy oraz numer NIP.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty ceny usługi turystyczno-rekreacyjnej stanowi złożenie przez Użytkownika wiążącej oferty zawarcia umowy na usługi turystyczno-rekreacyjne będące przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia oraz po otrzymaniu przez GOnDO potwierdzenia uiszczenia płatności od Podmiotu Realizującego Płatność, GOnDO przesyła na podany przez Użytkownika w formularzu adres e–mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem GOnDO działającej w imieniu i na rzecz Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie powyżej. Z chwilą potwierdzenia przez GOnDO przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w potwierdzeniu oraz ustępie 2.
 10. Usługi turystyczno-rekreacyjne znajdujące się w asortymencie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 3 Ceny

 1. Wszystkie ceny usług turystyczno-rekreacyjnych prezentowane w Serwisie są cenami brutto.
 2. Rachunek wystawia Organizator. Dopuszczalność i warunki wystawiania faktur VAT określają warunki świadczenia usług danego Organizatora.
 3. Ceny usługi turystyczno-rekreacyjnej w postaci noclegu zawierają opłatę miejscową zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.).
 4. Informujemy, iż ceny usług turystyczno-rekreacyjnych zawierają świadczenia określone w Szczegółach Oferty (lub równoważne; § 2 ust 2). Informujemy, iż stosowanie do danych „Szczegółów Oferty” mogą one nie zawierać cen udostępnienia miejsca parkingowego, cen pobytu zwierzęcia, posiłków, lub innych elementów.

§ 4 Sposób zapłaty

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za usługę turystyczno-rekreacyjną przed jej realizacją po wypełnieniu i wprowadzeniu danych w formularzu zamówienia za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU Spółka Akcyjna (Podmiot realizujący płatność) i na zasadach odrębnych określonych przez ten podmiot.
 2. Kwota zapłaty należna jest Organizatorowi. Kwota zapłaty wpłacana jest na rachunek bankowy GOnDD za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność PAYU. Kwota zapłaty przekazywana jest przez GOnDO na rzecz Organizatora.
 3. Po złożeniu zamówienia zgodnie z § 3 Regulaminu oraz po otrzymaniu przez GOnDO od Podmiotu Realizującego płatność potwierdzenia uiszczania zapłaty ceny za usługę turystyczno-rekreacyjną, GOnDO zgodnie z § 3 ust 9 Regulaminu przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku zaistnienia określonych przepisami prawa podstaw do zwrotu uiszczonych kwot, odpowiedzialnym za ich zwrot jest Organizator.
 5. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU Spółka Akcyjna (Podmiot realizujący płatność). Przedmiotowe usługi świadczy PAYU Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na warunkach określonych przez ten podmiot.

§ 5 Informacja w zakresie prawa odstąpienia

 1. Ze względu na fakt, iż usługi turystyczno-rekreacyjne Organizatorów są świadczeniami w zakresie atrakcji oraz rozrywek, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o usługi turystyczno-rekreacyjne w terminie 10 dni, zgodnie z art. 7 ust. 1 wskazanej powyżej Ustawy.
 2. Ze względu na fakt, iż świadczenia GOnDD w ramach usług elektronicznych z uwagi na ich charakter, nie mogą być zwrócone, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, zgodnie z art. 7 ust. 1 wskazanej powyżej Ustawy.

§ 6 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji w Serwisie, która oznacza założenie Konta Użytkownika. W celu założenia Konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracji, podając adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, zaakceptować regulamin Serwisu. Użytkownik dokonuje także wyboru paragonu bądź faktury poprzez zaznaczenie opcji „paragon” bądź „faktura”, o ile zgodnie z informacjami Organizatora o danej ofercie wskazano na możliwość wystawienia faktury VAT. W przypadku dopuszczalności wystawienia faktury przez Organizatora i wyboru opcji „faktura” Użytkownik dodatkowo zobowiązany jest wskazać nazwę firmy oraz numer NIP. W przypadku gdy do wystawienia faktury niezbędne są inne wymagane prawem dane Użytkownik zobowiązany jest do ich podania w polu „Uwagi”.
 2. Wskazany podczas rejestracji adres e–mail stanowi login do konta.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz loginu oraz nieudostępniania go innym osobom.
 4. Po założeniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu oraz hasła.
 5. Po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wprowadzonych danych.
 6. Założenie Konta w Serwisie jest nieodpłatne. Założenie Konta następuje z chwilą wprowadzenia danych do formularza.
 7. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do składania zamówień. Możliwe jest składania zamówienia bez konieczności rejestracji zgodnie z § 2.
 8. Założenie konta następuje na czas nieokreślony i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 9. Zlikwidowanie Konta zostanie dokonane przez GOnDO na żądanie Użytkownika wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail GOnDO. W treści wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną Użytkownik zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej zarejestrowanej aktualnie w Serwisie. Zlikwidowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy o usługę świadczoną drogę elektroniczną.
 10. GOnDO jest uprawniona do zlikwidowania Konta Użytkownika:
  a) jeśli od ostatniego zalogowania upłynął okres 12 miesięcy,
  b) GOnDO uprawniona jest do zlikwidowania Konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Serwisu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, Organizatora lub GOnDD, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. GOnDO powiadomi Użytkownika o zlikwidowaniu Konta na adres poczty elektronicznej aktualnie wskazany w Serwisie.

Zlikwidowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 7 Opinie

 1. Użytkownik po zalogowaniu do konta może wyrazić opinię opartą na własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z usługi danego Organizatora.
 2. Opinia może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia lub oceny w odniesieniu do Organizatora lub usługi. Wyrażanie opinii może nastąpić jedynie na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika.
 3. Opinia może zawierać maksymalnie 1024 znaków
 4. Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia nie więcej niż jednej opinii w odniesieniu do danej usługi lub Organizatora.
 5. Dodając opinię Użytkownik oświadcza i gwarantuje:
  • iż opinia stanowi prawdziwą ocenę lub spostrzeżenie na temat ocenianej usługi lub Organizatora oparte na własnym doświadczeniu;
  • nie czerpie korzyści finansowych lub jakichkolwiek innych w związku z zamieszczaniem opinii;
  • nie działa w imieniu lub na rzecz Organizatora lub podmiotu konkurencyjnego;
 6. Zabronione jest wyrażanie opinii naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub naruszające postanowienia regulaminu.
 7. Opinie określone w pkt. 6 lub rażąco odbiegające od innych opinii mogą być usuwane bez uprzedzania Użytkownika.
 8. Usługa umożliwienia wyrażania opinii zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z momentem zakończenia korzystania z usługi bez konieczności składania jakichkolwiek odrębnych oświadczeń.

§ 8 Dane osobowe

 1. Przesyłając wypełniony formularz Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez GOnDO jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu składania zamówień na usługi turystyczno-rekreacyjne i zakupu usług turystyczno-rekreacyjnych, rozpatrywania reklamacji. W przypadku zakładania Konta przesyłając wypełniony formularz Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez GOnDO zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. jego danych osobowych w celu założenia, utrzymania Konta oraz wyrażania opinii.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych dla umożliwienia założenia Konta, wyrażania opinii, złożenia zamówienia, przyjęcia oferty i zawarcia umów zakupu usług turystyczno-rekreacyjnych skutkuje odmową założenia konta, brakiem możliwości wyrażania opinii lub zawarcia umów.
 3. Użytkownik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu w/w ustawy jest Maknitt-Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielu, ul Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192529, REGON 191961560, NIP 5911502281, telefon +48 601 058 336 , e-mail sklep@gondo.pl.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez GOnDO adres e-mail, który został wskazany w formularzu w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz przesłania innych treści określonych w postanowieniach Regulaminu.
 7. Dane Użytkownika zostaną przekazane Organizatorowi, którego usługa została zakupiona. Użytkownik składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Organizatorowi.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką. Odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczeń objętych zamówioną usługą turystyczno-rekreacyjną, dostępną w Serwisie ponosi Organizator. Dlatego też GOnDO nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego Organizatora.
 2. Informacje i dane dotyczące usług turystyczno-rekreacyjnych opierają się wyłączne na danych przekazanych Spółce przez Organizatorów oraz nie stanowią one żadnego własnego zapewnienia GOnDO w stosunku do Użytkownika.
 3. GOnDO ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za wykonanie usługi umożliwiającej zawarcie przez Użytkownika umowy na usługę z Organizatorem z zachowaniem należytej staranności zgodnie z przepisami prawa.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentem GOnDO odpowiada w przypadku winy umyślnej.

§ 10 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach funkcjonowania Serwisu i usług świadczonych przez GOnDO.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontaktowy wskazany w regulaminie lub pisemnie na adres siedziby GOnDO.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania, dane kontaktowe);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez GOnDO niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji GOnDO zwróci się o uzupełnienie informacji. Użytkownik powinien uzupełnić informację w terminie 7 dni. Termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji nie dłuższego jednak niż wskazane 7 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres wskazany w pisemnym zgłoszeniu.
 6. Wskazać należy, iż podanie w treści reklamacji jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności opisu rodzaju problemu – może przyczynić się do ułatwienia rozpatrzenia reklamacji przez GOnDO.

§ 11 Informacja w zakresie rozstrzygania sporów

 1. GOnDO informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: sąd arbitrażowy, prywatne ośrodki arbitrażowe, rzecznik praw konsumenta itp.).
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. GOnDO wskazuje, iż przykładowy opis oraz zasady dostępu do procedur Inspekcji Handlowej zawiera Poradnik UOKIK „Polubowne rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce” dostępnego na stronie uokik,gov.pl http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 4. GOnDO informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Użytkownika z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Użytkownika przysługujących na mocy przepisów prawa.

§ 12 Zasady korzystania z Serwisu

 1. GOnDO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną, w tym oprogramowaniem Użytkownika lub siłą wyższą.
 2. GOnDO zastrzega prawdo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia Serwisu z przyczyn technicznych (w szczególności w celu konserwacji) lub innych.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie GOnDO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika
 4. Użytkownik ma uprawnienie oraz jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa i regulaminem.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz konta poczty elektronicznej GOnDO, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu oraz konta poczty elektronicznej GOnDO do celów innych niż jego przeznaczenie lub w sposób naruszający przepisy prawa lub regulaminu.
 7. Serwis oraz wszystkie utwory udostępnione w Serwisie, w szczególności zdjęcia są objęte ochroną prawa autorskiego.
 8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z świadczenia usług drogą elektroniczną, umożliwienia zawarcia umów z Organizatorem, wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dla Użytkowników niebędących Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). jest sąd właściwy dla siedziby GOnDO.
 2. Celem postanowień niniejszego Regulaminu nie jest wyłączenie ani ograniczenie jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 3. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej. Rodzaje plików cookies, z których korzysta strona są następujące:
  cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony internetowej umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie;
  cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony internetowej;
  cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika;
  Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 
Gwarancja
bezpieczeństwa
płatności
Śledź nas na